Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

                                                                              
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                              
                                                                              
                                                         SƠ YẾU LÍ LỊCH

                                                                            
SƠ LƯỢC CÁ NHÂN

Họ và tên                              
Địa chỉ                                  
                                             
Điện thoại                             
Email                                    
Ngày sinh                              
Nơi sinh                                
Hộ khẩu thường trú               
Giới tính                               
Dân tộc                                 
Tôn giáo                               
Tình trạng hôn nhân              
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh            
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam             

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN                                                                                      
                                             
                                              -
                                              -
             
KỸ NĂNG                                                                                                          

·     Năng động, sáng tạo, tiếp thu nhanh
·     Có khả năng viết và diễn đạt từ ngữ tốt
·     Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
·     Có trách nhiệm và khả năng tổ chức, sắp xếp tốt công việc của mình
·    
KINH NGHIỆM                                                                                       
                                             
·     2003 – nay: giảng dạy tại Trường Đại học An ninh và một số trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
·     2006 – nay : cộng tác viết bài với một số tạp chí như Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Tạp chí Khoa học và giáo dục an ninh…
                                             
QUAN HỆ GIA ĐÌNH                                                                                        
                                             
1.  Họ tên Cha                       
     Sinh năm                           
     Nghề nghiệp                     
     Địa chỉ                             

2.  Họ tên Mẹ                        
     Sinh năm                          
     Nghề nghiệp                     
     Địa chỉ                             

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn xác thực, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cơ quan thẩm quyền.


           XÁC NHẬN CỦA           Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                     NGƯỜI KHAI                                                                                                    


                                                                         
                                                                                        SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                                                  Independence – Freedom – Happiness
                                                                         &
                                                                              
                                                   CURRICULUM VITAE

                                                                            
PERSONAL INFORMATION                                                                                                                  

Full-name                                         
Address                                           
Mobile Phone                                   
Date of Birth                                     
Place of Birth                                    
Permanent residence                         
Sex                                                  
Race                                                
Religion                                            
Marital Status                                   
Date joined Ho Chi Minh Communist Youth’s Group: March – 26th – 2000

DESIRED POSITION                                                                                                                     
                                                        
OBJECTIVE                                                                                                                         
                                                        
·        Getting more knowledge and experience in order to improve myself.
·        Working in a professional environment and contribute my knowledge and experience into profitability of the company.
                                                           
EDUCATION                                                                                                                                   
                                                        
                                                         2000 – 2003: Vónh Kim High School.
                                                         2004 – now : University of Social Scientic and Humanties
                
SKILLS                                                                                                                                             

Good computer skills (Word, Exel, Power Point….)

FAMILY RELATIONSHIP                                                                                                             
                                                        
1.   Father’s full-name                       
      D.O.B                                        
      Job                                             
      Current residence                       
2.   Mother’s full-name                     
      D.O.B                                        
      Job                                             
      Current residence                       

3.   Brother’s full-name                    
      D.O.B                                        
      Job                                             
      Current residence                       

OTHER INFOMATION                                                                                                                  

      Minimum monthly salary desired:  Agreement.
      Date i can start working:  Agreement.
I certify that all information written on this curriculum vitae form is absolutely true and correct and that I have not intentionally withheld or fabricated any circumstances that would, if disclosed, affect my application.
I understand that any misrepresentation or omission of fact on my part shall be sufficient for rejection of my job application or my dismissal if employed.


                                                                                                  Hoà Chí Minh City, December, 6th , 2008
                                                                                                               The Declarant’s                                                                                            
                                                                                                               

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét