Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔN PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TN&MT TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG


Ngành
- Khí tượng học
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Công nghệ kỹ thuật trắc địa
- Quản lý đất đai
- Thủy văn
- Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
- Hệ thống thông tin
- Tin học ứng dụng
- Quản trị kinh doanhChuyên ngành
- Quản lý đất đai
- Kỹ thuật trắc địa
- Quản lý môi trường
- Kỹ thuật môi trường
- Kỹ thuật cấp thoát nước
- Thủy văn
- Khí tượng học
- Quản trị kinh doanh bất động sản
- Tin học ứng dụng
- Hệ thống thông tin địa lý


1. Thông tin học phần:
1.1. Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
1.2. Mã môn học: 5110013005
1.3. Số tín chỉ: 02
1.4. Yêu cầu của môn học: Kiến thức chung bắt buộc
1.5. Điều kiện tiên quyết: Học sau môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
2. Thông tin giảng viên:

STT
Họ và Tên
Năm sinh
Học vị
Điện thoại
Email
1
Nguyễn Thị Ánh
1955
Cử nhân
0984.050.799
Anhnt55@yahoo.com
2
Vũ Thị Hạnh Thu
1976
Cử nhân
0989.949.826
Hanhthu76@yahoo.com
3
Đặng Hoàng Vũ
1980
Cử nhân
0983.801.023
wiliamvu@gmail.com


3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Theo hệ đào tạo tín chỉ
4. Phân bổ thời gian (Đơn vị tính: Tiết giảng = 50 phút):
- Nghe giảng lý thuyết:          25
- Thảo luận:                            03
- Kiểm tra:                             02
- Tự học:                                 60
+ Thực hành, thực tập: Giờ tự học
+ Hoạt động theo nhóm: Giờ tự học
5. Mục tiêu của học phần:
- Trang bị cho sinh viên một cách hệ thống các kiến thức tổng quát về nhà nước và pháp luật;
- Từ đó giúp sinh viên tiếp tục nghiên cứu các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành và vận dụng vào thực tiễn hiện nay cũng như sau khi tốt nghiệp.
6. Mô tả vắn tắc nội dung:
Chương trình pháp luật đại cương bao gồm 3 chương, giải quyết 3 vấn đề cơ bản của lý luận về nhà nước và pháp luật:
- Chương I: Những vấn đề cơ bản về nhà nước
+ Nguồn gốc, bản chất, chức năng và hình thức nhà nước;
+ Bộ máy Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
+ Nhà nước pháp quyền và vấn đề nâng cao hiệu quả của Nhà nước pháp quyền.
- Chương II: Những vấn đề cơ bản về pháp luật:
+ Bản chất và hình thức của pháp luật;
+ Quy phạm pháp luật, Hệ thống pháp luật và Quan hệ pháp luật;
+ Thực hiện pháp luật, Áp dụng pháp luật và Vi phạm pháp luật;
+ Ý thức pháp luật và Pháp chế xã hội chủ nghĩa.
- Chương III: Khái lược một số ngành luật cơ bản
+ Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự;
+ Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hôn nhân & Gia đình;
+ Luật Đất đai, Luật Thương mại và Hệ thống pháp luật Tố tụng.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Lên lớp, trực tiếp nghe giảng viên giảng bài để tiếp thu những nội dung chủ yếu của môn học;
- Tham gia thảo luận, thuyết trình  các vấn đề liên quan đến môn học;
- Nghiên cứu giáo trình và các tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên;
- Tìm hiểu thực tế để gắn lý luận với thực tiễn;
- Làm các bài tập theo yêu cầu của môn học.
8. Tài liệu học tập:
8.1. Giáo trình, bài giảng:
- Giáo trình pháp luật đại cương (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân);
- Tập bài giảng pháp luật đại cương (Trường Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường, đang trong quá trình in ấn, bản thảo sẽ do giảng viên trực tiếp giảng dạy cung cấp).
8.2. Tài liệu tham khảo:
Tất cả các tài liệu có liên quan đến nhà nước và pháp luật tại các thư viện và hiệu sách.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
9.1. Điểm trung bình bộ phận: Trọng số 40%
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60%
- Hình thức thi: Tự luận (Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)
10. Thang điểm: Theo quy định của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quy chế 43/2007 về đào tạo hệ thống tín chỉ.
11. Nội dung học phần:
11.1. Nội bài giảng:

STT
Tên Chương/Bài
Tổng số tiết
Trong đó
Tự học
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
1
Chương I: Những vấn đề cơ bản về nhà nước
5
5
0
0
10
2
Bài 1: Khái niệm, đặc trưng và nguồn gốc của nhà nước
2
2
0
0
0
3
Bài 2: Bản chất, chức năng và hình thức nhà nước
1
1
0
0
2
4
Bài 3: Bộ máy Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
2
2
0
0
6
5
Bài 4: Nhà nước pháp quyền và vấn đề nâng cao hiệu quả của Nhà nước pháp quyền
0
0
0
0
2
6
Chương II: Những vấn đề cơ bản về pháp luật
10
10
0
0
20
7
Bài 5: Bản chất và Hình thức của pháp luật
2
2
0
0
4
8
Bài 6: Quy phạm pháp luật và Hệ thống pháp luật
2
2
0
0
4
9
Bài 7: Quan hệ pháp luật
3
3
0
0
4
10
Bài 8: Thực hiện pháp luật, Áp dụng pháp luật, Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý
3
3
0
0
4
11
Bài 9: Ý thức pháp luật và Pháp chế xã hội chủ nghĩa
0
0
0
0
4
12
Kiểm tra
1
0
0
1
0
13
Thảo luận chung Chương I, II
1
0
1
0
0
14
Chương III: Khái lược một số ngành luật cơ bản
10
10
0
0
30
15
Bài 10: Luật Hiến pháp
1
1
0
0
3
16
Bài 11: Luật Hành chính
1
1
0
0
3
17
Bài 12: Luật Hình sự
1
1
0
0
3
18
Bài 13: Luật Dân sự
2
2
0
0
6
19
Bài 14: Luật Lao động
2
2
0
0
6
20
Bài 15: Luật Hôn nhân và Gia đình
1
1
0
0
2
21
Bài 16: Luật đất đai
1
1
0
0
2
22
Bài 17: Luật Thương mại
0
0
0
0
5
23
Bài 18: Pháp luật tố tụng
1
1
0
0
0
24
Kiểm tra
1
0
0
1
0
25
Thảo luận  Chương III
2
0
2
0
0


11.2. Nội dung tự học:
Chương I:
- Bản chất Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Tổ chức Bộ máy Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nhân sự của các Bộ, Ngành tại Cấp Trung ương;
Chương II:
- Các loại hình thức pháp luật;
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;
- Các loại chủ thể, quyền và nghĩa vụ của các Chủ thể;
- Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật;
- Tìm hiểu các tình huống liên quan đến vi phạm pháp luật, phân biệt các hình thức lỗi, phân loại vi phạm pháp luật;
- Trách nhiệm pháp lý: Cơ sở truy cứu, nguyên tắc truy cứu, phân loại trách nhiệm pháp lý; Những trường hợp loại trừ trách nhiệm pháp lý.
Chương III:
- Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;
- Cơ quan hành chính; Vi phạm hành chính và các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hành chính;
- Nghị định 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
- Lý luận về Tội phạm và Hình phạt; Phân loại tội phạm;
- Tìm hiểu một số Tội phạm cụ thể;
- Chế độ bồi thường thiệt hại, hợp đồng, sở hữu, thừa kế trong Luật Dân sự;
- Điều kiện kết hôn, tài sản trong thời kỳ hôn nhân, điều kiện nhận con nuôi;
- Giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
12. Ngày phê duyệt:
13. Cấp phê duyệt:

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN
TRƯỞNG KHOA LLCT
HIỆU TRƯỞNGĐặng Hoàng VũNguyễn Thị Hồng Hoa1 nhận xét:

 1. Wow, thông tin hay quá, lưu lại để tham khảo về sau !
  ------------------------------------------------------ ---------------------------------
  Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui – God Bless Me !
  TeamLeader | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Nam Long.
  Căn Hộ EHome 6 Quận 9 | Can Ho EHome 6 Quan 9
  --------------------------------------- -------------------------------------------------

  Trả lờiXóa