Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - PHÁP LUẬT


Gui cac thay co Noi dung on thi Phap luat dai cuong cua Cao dang khoa 4, thay co huong dan on tap va gui 2 de thi kem dap an ve cho Khoa truoc ngay 3/12/2010. Cau truc de thi gom 2 phan: phan trac nghiem va phan tu luan.
1. Nguồn gốc nhà nước: (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm)
- Những quan điểm phi Mác-xít về nguồn gốc Nhà nước.
- Quan diểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về nguồn gốc Nhà nước.
2. Chức năng Nhà nước:
-   Khái niệm chức năng nhà nước.
-   Phân loại chức năng nhà nước.
3. Nhà nước C.H.X.H.C.N Việt Nam.
-   Bản chất nhà nước C.H.X.H.C.N Việt Nam.
-   Bộ máy nhà nước C.H.X.H.C.N Việt nam (theo HP 1992). (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm về trình tự thành lập, vị trí tính chất pháp lý, chức năng cơ bản của QH, CTN, CP, HĐND, UBND )
4. Thuộc tính của pháp luật. (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm)
-   Tính quy phạm và phổ biến.
-   Tính cưỡng chế.
-   Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
5.      Vai trò của pháp luật (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm)
6. Quy phạm pháp luật   
-   Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt nam. (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm về tính thứ bậc và thẩm quyền ban hành của QH, CP, CTN)
7. Quan hệ pháp luật.
-   Khái niệm quan hệ pháp luật
-   Thành phần của quan hệ pháp luật.
8. Vi phạm pháp luật.
-   Khái niệm VPPL, các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật.
-   Phân loại VPPL  (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm)
9. Luật Lao động.
-  Hợp đồng lao động (Khái niệm, 2 hình thức HĐLĐ, 3 loại HĐLĐ)
-  Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
10. Luật Dân sự
-   Khái niệm hợp đồng dân sự, hình thức HĐDS, nội dung cơ bản của HĐDS.
-   Quyền sở hữu: (3 quyền năng: QCH, QSD, QĐĐ) (chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm)
-   Khái niệm thừa kế theo di chúc,
theo PL
; 2 hình thức di chúc, diện những người thừa kế
theo PL.
11.  Luật Hình sự.
-       Tuổi chịu TNHS
-       KN Hình phạt: mục đích của HP;
12.   Luật Hôn nhân và gia đình.
-       Điều kiện kết hôn  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét